Statut

            

S T A T U T

 

 

Tekst jednolity

 

 

Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Siedlcach

 

Siedlce, 1 września 2011 r.


 

 

WSTĘP

 

Podstawą prawną opracowania statutu Publicznego Przedszkola w Siedlcach są:

·        Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r.    Nr 256 poz.2572, z późniejszymi zmianami).

·        Uchwała Nr IX/73/90 Rady Miejskiej w Siedlcach z dnia 28 grudnia 1990r. w sprawie zasad funkcjonowania Przedszkoli Miejskich i Żłobków Miejskich w Siedlcach.

·        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych  statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U Nr 61 poz. 624 z późn. zm)

·        Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97poz. 674 z późniejszymi zmianami).

·        Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 20 listopada 1989r. (Dz. U. z 1991r., Nr 120, poz. 52).

·        Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2010 r., Nr 228 poz. 1490)

·        Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4 poz. 17)

·        Rozporządzenie MEN z dnia 8 czerwca 2009 w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. Nr 89 poz 730);

·        Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lutego 2002 w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23 poz 225 z późn. Zm.)

·        Rozporządzenie MEN z dnia 14 kwietnia 1992 w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36 poz 155 z późn. Zm.

·        Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr 228 poz. 1489)

·        Rozporządzenie MENiS z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. Nr 56, poz 506)

·        Rozporządzenie MEN z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie warunków organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. Z 2005 r. Nr  68 poz. 587)

 

 

Statut Przedszkola Publicznego składa się ze wstępu i VIII rozdziałów o tytułach:

 

I       Informacje ogólne

II      Cele i zadania przedszkola

III     Organy przedszkola

IV     Organizacja przedszkola

V      Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

VI     Wychowankowie przedszkola

VII    Rodzice

VIII   Postanowienia końcowe

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ I

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

                                                                          

§ 1.

 

1.     Przedszkole nosi nazwę : Miejskie Przedszkole Nr 3 w Siedlcach          

2.     Ilekroć jest mowa bez bliższego określenia o Przedszkolu należy przez          to rozumieć Miejskie Przedszkole Nr 3 w Siedlcach.

 

 

§ 2.

 

Siedziba Przedszkola mieści się w Siedlcach, ulica Stefana Batorego 4

08-110 Siedlce.

 

 

§ 3.

 

     1. Przedszkole jest placówką publiczną.

2. Organem prowadzącym Przedszkole jest Miasto Siedlce.

3.     Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem jest Kuratorium Oświaty w Warszawie, Delegatura w Siedlcach.

 

 

§ 4.

 

Nazwa Przedszkola jest używana w pełnym brzmieniu:                     

Miejskie Przedszkole Nr 3 w Siedlcach.

 

§ 5.

 

1.     Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez:

-         Miasto Siedlce;

-         Rodziców, w formie opłat dodatkowych.

2.     Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej.

 

§ 6.

 

1.     Świadczenia udzielane przez Przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji . Czas realizacji podstawy programowej ustala się na 5 godzin dziennie .

2.     Wysokość opłat dodatkowych będących kosztem zajęć opiekuńczych w ramach pobytu dziecka w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą Rady Miasta Siedlce.

3.     W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor Przedszkola może podjąć decyzję o odroczeniu lub umorzeniu opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu w danym miesiącu do wysokości ustalonej przez Radę Miasta.

4.     Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej ustala  dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.

5.     W przypadku nieobecności dziecka w Przedszkolu opłat za żywienie i zajęcia ponad podstawę programową nie pobiera się.

6.     Opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu Rodzic uiszcza  z dołu za każdy miesiąc w dniach ustalonych, tj.  na początku następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, nie później niż do 10-go dnia miesiąca następnego, w razie nieuiszczenia opłat w terminie przedszkole nalicza odsetki ustawowe.

7.     Przedszkole umożliwia wszystkim pracownikom korzystanie z  wyżywienia na takich samych zasadach. Zasady odpłatności ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.

 

ROZDZIAŁ  II

 

  

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

§ 7.

 

1.     Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz  przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności zawarte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na:

 

 

a)     Wspomaganiu i ukierunkowaniu rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym,

b)    Udzielaniu dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

c)     Sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola, z uwzględnieniem warunków lokalowych przedszkola i przygotowania personelu.

d)    Współdziałaniu z rodziną pomagając jej w wychowaniu dzieci,           rozpoznawaniu ich możliwości rozwojowych, a w miarę potrzeby podjęcia wczesnej interwencji specjalistycznej i przygotowaniu ich do nauki szkolnej.

e)     Dostosowaniu treści, metod i organizacji nauczania do możliwości  psychologicznych dzieci,

f)      Umożliwieniu dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

 

2.     Działania edukacyjne nauczycieli koncentrują się w szczególności na:

 

a)     Zapewnieniu opieki i wspomagania rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,

b)    Uwzględnianiu indywidualnych potrzeb dzieci, trosce o zapewnienie równych szans, umacnianiu wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,

c)     Stwarzaniu warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,

d)    Rozwijaniu wrażliwości moralnej,

e)     Kształtowaniu umiejętności obserwacji, ułatwianiu rozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,

f)      Rozbudzaniu ciekawości poznawczej, zachęcaniu do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,

g)     Rozwijaniu wrażliwości estetycznej, tworzeniu warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,

h)    Zapewnieniu warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.

 

 

§ 8.

 

1.     Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest:

a)  wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych;

b)  wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w ty co dobre i co złe;

c)   kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej, koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach;

d)  rozwijanie umiejętności społecznych dzieci;

e)   troska o zdrowie dzieci, ich rozwój fizyczny oraz sprawność ruchową;

f)    budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym,

g)  wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych;

h)  kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej;

i)    zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych.

2.     Szczegółowe cele i zadania Przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w programach pracy Przedszkola oraz planach pracy poszczególnych nauczycieli.

 

 

§ 9.

 

1.     Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:

a) Zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym;

b)   Stosuje w swoich działaniach przepisy bhp i ppoż;

c)   Współpracuje z rejonową poradnią psychologiczno-pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi oraz instytucjami miejskimi zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc;

d)  Organizuje pomoc dzieciom niepełnosprawnym, z deficytami oraz ich rodzinom;

e) Zapewnia bezpośrednią i stała opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola;

 

§ 10.

 

1.     W ramach posiadanych możliwości Przedszkole organizuje i udziela wychowankom i ich rodzinom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:

a)      Poznawanie środowiska wychowanków,

b)     Rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwienie ich zaspokojenia,

c)      Rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka,

d)     Organizowanie różnorodnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

e)      Wspieranie dziecka uzdolnionego,

f) Podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczo-dydaktycznego przedszkola

g)      Prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków, nauczycieli i rodziców,

h)     Wspieranie nauczycieli i dzieci w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci,

i) Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

 

§11.

 

1.     W Przedszkolu mogą być tworzone zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz zespoły terapeutyczne w celu pobudzenia psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.

2.     Dyrektor Przedszkola powołuje zespół wczesnego wspomagania lub zespół terapeutyczny, w skład którego wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym, tj. pedagog, psycholog, logopeda i inni specjaliści w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.

3.     Pracę zespołu wczesnego wspomagania i zespołów terapeutycznych koordynuje dyrektor lub wyznaczony przez dyrektora nauczyciel,.

4.     Wczesne wspomaganie oraz realizacja orzeczeń i opinii specjalistycznych dla dziecka uczęszczającego do przedszkola może się także odbywać w poradni psychologiczno-pedagogicznej lub w domu rodzinnym.

 

 
§12..

 

1.     Dyrektor powierza każdy oddział opiece dwóch lub trzech nauczycieli.

2.     Liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ prowadzący.

3.     W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w Przedszkolu.

 
 
 
ROZDZIAŁ  III

 

ORGANY    PRZEDSZKOLA

 

 

§ 13.

 

Organami Przedszkola są:

a/ dyrektor przedszkola

b/ rada pedagogiczna

c/ rada rodziców

 

 

§ 14.

 

1.     Dyrektor Przedszkola w szczególności;

a)     kieruje działalnością Przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz,

b)    sprawuje nadzór pedagogiczny,

c)     sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego,

d)    odpowiada za prawidłowe zabezpieczenie i gospodarowanie mieniem Przedszkola,

e)     kieruje pracami rady pedagogicznej jako jej przewodniczący,

f)      realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,

g)     dysponuje środkami finansowymi placówki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

h)    Wydaje zarządzenia dotyczące prawidłowego funkcjonowania placówki.

i)       Zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i ppoż.

j)       Opracowuje program rozwoju placówki, wspólnie z radą pedagogiczną;

k)    Prowadzi nadzór pedagogiczny w Przedszkolu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego;

l)       Gromadzi informacje o pracy  nauczycieli w celu dokonania ich oceny,

m)  Opracowuje ramowy rozkład dnia na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów);

n)    Przygotowuje arkusz organizacyjny Przedszkola i przedstawia do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,

o)    Dopuszcza do użytku przedszkolnego programy wychowania przedszkolnego wybrane przez nauczycieli.

p)    Współpracuje z radą rodziców, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,

q)    Kieruje polityką kadrową Przedszkola, zatrudnianiem i zwalnianiem nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;

r)      Prowadzi dokumentację kancelaryjno-archiwalną i finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami;

s)     Przyznaje nagrody oraz udziela kary pracownikom;

t)      Administruje Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych we współpracy z Komisja Socjalną i przedstawicielami związków zawodowych, zgodnie z obowiązującym regulaminem;

u)    Współdziała z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników;

v)    Stwarza warunki do działania wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej;

w)  Koordynuje współdziałanie organów Przedszkola, zapewnia ich swobodne działanie zgodne z prawem;

 

2.     Dyrektor może w drodze decyzji, skreślić wychowanka z listy w przypadkach określonych w statucie Przedszkola. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej.

3.     Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli i pracowników  nie będących nauczycielami.

4.     W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje go inny wyznaczony przez organ prowadzący nauczyciel.

 

 

§ 15.

 

1.      Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem Przedszkola w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Jest organem odwoławczym, opiniodawczym i doradczym dyrektora Przedszkola.

2.      W skład rady pedagogicznej Przedszkola wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu.

3.      W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

4.      Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor Przedszkola.

5.      Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane:

a)     przed rozpoczęciem roku szkolnego,

b)    w połowie roku szkolnego w związku z analizą i oceną realizacji zadań wychowawczo - dydaktycznych,

c)     po zakończeniu rocznych zajęć wychowawczo – dydaktycznych i opiekuńczych

d)    w miarę bieżących potrzeb.

6.      Zebrania o których mowa w ust. 5 mogą być organizowane  na  wniosek organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego rady pedagogicznej, albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej Przedszkola.

7.      Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

a)      zatwierdzanie planów pracy Przedszkola,

b)     podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Przedszkolu,

c)      podejmowanie uchwał w sprawie  skreślenia z listy wychowanków;

d)     Podejmowanie uchwał zatwierdzających przedszkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego oraz podręczniki;

e)      Przygotowanie projektu statutu Przedszkola oraz przedstawienie propozycji jego zmian;

f)       Opracowanie koncepcji pracy przedszkola;

g)      Uchwalenie regulaminu pracy rady pedagogicznej;

h)     Ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć w grupach.

8.      Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

a)      organizację pracy Przedszkola w tym tygodniowy rozkład zajęć,

b)     wnioski dyrektora Przedszkola o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.

c)      Przebieg i wyniki pracy wychowawczej i edukacyjnej z dziećmi;

d)     Propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć.

9.      Rada pedagogiczna działa w oparciu o opracowany i przyjęty do realizacji regulamin, który jest załącznikiem do niniejszego statutu.

10. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.

11. Rada pedagogiczna może występować do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora oraz do Kuratora Oświaty o zbadanie i ocenę działalności przedszkola, dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w placówce.

12. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały rady pedagogicznej, jeżeli jest ona niezgodna z prawem i niezwłocznie powiadamia o tym organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny.

 

 

 

§ 16.

 

1.     W Przedszkolu działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców wychowanków.

2.     W skład rady rodziców wchodzi co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych  w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków Przedszkola;

3.     Wybory do rady rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu z rodzicami w nowym roku szkolnym.

4.     Rada rodziców jest organem społecznym Przedszkola.

5.     Rada rodziców działa w oparciu o opracowany i przyjęty do realizacji regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem Przedszkola. Regulamin ten stanowi załącznik do niniejszego statutu.

6.     Regulamin o którym mowa w ust.5, zawiera zasady tworzenia rady rodziców oraz jej wewnętrzną strukturę.

7.     Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora przedszkola, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z wnioskami, opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Przedszkola.

8.     Do kompetencji rady rodziców należy:

a)     Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programów wychowawczych i profilaktycznych skierowanych do wszystkich wychowanków Przedszkola, nauczycieli i rodziców, realizowanych przez nauczycieli;

b)    Opiniowanie przedszkolnego zestawu programów;

c)     Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania placówki;

d)    Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora Przedszkola.

9.     W celu wspierania działalności statutowej Przedszkola, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady określa regulamin jej działalności.

 

 

§ 17.

 

1.     Organy Przedszkola swobodnie działają i podejmują decyzje w ramach swoich kompetencji oraz współdziałają ze sobą na bieżąco przekazując informacje o podejmowanych lub planowanych działaniach i decyzjach.

2.     W sprawach spornych organy Przedszkola powiadamiają dyrektora. Dyrektor podejmuje decyzje. W terminie 14 dni od złożenia wniosku informuje strony o sposobie rozwiązania problemu.

3.     Dyrektor Przedszkola ma obowiązek złożyć informację do organu prowadzącego dwa razy w roku o wpływie i sposobie rozpatrywania                 i załatwiania skarg i wniosków, które wpłynęły do placówki.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ  IV

 

ORGANIZACJA  PRZEDSZKOLA

 

§ 18.

 

1.     Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań           i uzdolnień.

2.     Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

3.     W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego Przedszkole, liczba dzieci w oddziale może być niższa od liczby określonej w ust.2.

4.     Liczba miejsc organizacyjnych w Przedszkolu wynosi 100.

5.     W przedszkolu są łącznie 4 oddziały.

a)       W szczególnych przypadkach, w miarę zaistniałych potrzeb i możliwości lokalowych, dyrektor może zwiększyć liczbę oddziałów.

6.     Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Przedszkola opracowany przez dyrektora Przedszkola.

7.     W arkuszu organizacji Przedszkola określa się w szczególności:

a)      Liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów

b)     Liczbę pracowników Przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,

c)      Ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący, jako czas realizacji podstawy programowej w danym roku szkolnym

5.     Arkusz organizacji Przedszkola zatwierdza organ prowadzący Przedszkole.

6.     Na podstawie arkusza organizacyjnego  dyrektor ustala ramowy rozkład dnia, który określa organizację pracy przedszkola z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).

7.     Nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem ustala dla danego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci, umieszczając go w dzienniku zajęć.

 

 

 

§ 19.

 

1.     Do realizacji celów statutowych Przedszkole posiada:

a)      Sale zajęć,

b)     Salę gimnastyczną

c)      Pomieszczenia administracyjne,

d)     Pomieszczenia kuchenne i gospodarcze,

e)      Szatnię,

f)       Ogród przedszkolny.

 

2.     Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego.

3.     Przedszkole zapewnia, w miarę swoich możliwości , odpowiednie wyposażenie i oprzyrządowanie wychowanków, dostosowane do wieku i możliwości rozwojowych dzieci.

4.     Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo w czasie zajęć przez nie organizowanych.

5.     Organizację dziecięcego czasu pobytu w przedszkolu określa ramowy rozkład dnia.

 

§ 20.

 

1.     Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.

2.     Przedszkole pracuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach zatwierdzonych w arkuszu organizacyjnym..

3.     Na wniosek wynikający z potrzeb rodziców, dyrektor może wydłużyć dzienny czas pracy Przedszkola, po uprzednim ustaleniu z organem prowadzącym,  w miarę możliwości kadrowych placówki.

4.     Osoby przyprowadzające i odbierające dziecko zobowiązane są do respektowania godzin pracy Przedszkola.

 

 

§ 21.

 

1.     Dzieci przyprowadzane są i odbierane z Przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów), bądź osoby przez nich upoważnione, zapewniające dziecku bezpieczeństwo.

2.     Osoby upoważnione , o których mowa w ust. 1, musza być osobami odpowiedzialnymi powyżej 16 roku życia.

3.     Na początku roku szkolnego rodzice (opiekunowie prawni) składają do nauczycielki w grupie  upoważnienia do odbioru dziecka.

4.     O wszelkich zmianach w upoważnieniach rodzice niezwłocznie informują nauczycielki.

5.     Osoby upoważnione nieznane pracownikom Przedszkola, zwłaszcza upoważnione przez rodzica jednorazowo, mogą być legitymowane.. W razie wątpliwości pracownik odpowiedzialny za dziecko kontaktuje się z rodzicem.

6.     Rodzice (opiekunowie prawni) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego przez upoważnioną przez nich osobę.

7.     Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu.

8.     Rodzic (opiekun) przyprowadzający dziecko do Przedszkola pozostawia je pod opieką nauczyciela, bądź upoważnionego pracownika placówki, który powierza je opiece nauczyciela.

 

 

§ 22.

 

1.     Rodzice (opiekunowie prawni) dziecka ponoszą comiesięczną opłatę za uczęszczanie dziecka do przedszkola składającą się z:

a)      opłaty za dzienną stawkę żywieniową ustalaną przez dyrektora przedszkola,

b)     opłaty dodatkowej, o której mowa w § 6 ust. 2 za realizację zajęć wychowawczych i dydaktycznych wykraczających poza podstawę programową, ustalaną przez Radę Miasta Siedlce.

c)      Dobrowolnej składki na fundusz rady rodziców;

d)     Ewentualnych opłat za zajęcia dodatkowe płatne.

 

2.     Rodzice ponoszą koszty jedynie za dni obecności dziecka w przedszkolu.

3.     Opłaty za zajęcia dodatkowe odbywają się według odrębnych umów z prowadzącymi je instruktorami.

4.     W przypadku trudnej sytuacji materialnej rodziny, rodzic może ubiegać się o całkowite lub częściowe zwolnienie z opłat za zajęcia dodatkowe.

 

§ 23.

 

1.     Dziecko uczęszczające do Przedszkola korzysta z trzech posiłków dziennie   z uwzględnieniem norm żywieniowych dla dziecka.

2.     Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci z udokumentowaną alergią pokarmową lub innymi schorzeniami wymagającymi specjalnej diety, mogą otrzymywać posiłki dostosowane do ich potrzeb, w zakresie nie przekraczającym stawki żywieniowej dla dziecka.

 

 

§ 24.

 

1.     Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w Przedszkolu prowadzona jest na podstawie zestawu programów wychowania przedszkolnego, który zawiera:

a)      Wybrane przez nauczycieli programy zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego,  zatwierdzone przez dyrektora przedszkola

b)     Programy własne zatwierdzone przez radę pedagogiczną przedszkola w trybie przewidzianym przepisami prawa.

2.     Obowiązujący w Przedszkolu zestaw programów wychowania przedszkolnego ustala dyrektor Przedszkola, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, biorąc pod uwagę możliwości dzieci.

3.     W uzasadnionych przypadkach, dyrektor na wniosek nauczyciela lub rady rodziców, może dokonać zmian w zestawie, o którym mowa w ust. 2, z tym, że zmiana nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.

4.     Dyrektor Przedszkola podaje do 30 czerwca do publicznej wiadomości zestaw programów obowiązujący w następnym roku szkolnym.

5.     Godzina zajęć w Przedszkolu równa się 60 minut.

6.     Czas zajęć wychowawczo dydaktycznych powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i ich zainteresowań i nie powinien przekraczać 20 min w grupach młodszych oraz 30 min. w grupach starszych..

7.     Sposób dokumentowania zajęć wychowawczo-dydaktycznych w Przedszkolu określają odrębne przepisy, a w szczególności:

a)      Prowadzenie dzienników zajęć

b)     Planowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej;

c)      Prowadzenie obserwacji wychowanków

 

8.     Przedszkole na życzenie rodziców może organizować naukę religii. Zajęcia te są realizowane poza ramami podstaw programowych i są nieodpłatne dla rodziców. Prowadzone są przez nauczycieli religii.

9.     Dzieciom nie uczęszczającym na religię nauczyciel ma obowiązek zapewnić opiekę.

10.                       Przedszkole może organizować płatne przez rodziców lub bezpłatne zajęcia dodatkowe (język obcy, korektywa, plastyka, zajęcia rytmiczne lub inne zgodne z zapotrzebowaniem), zgodnie z zasadą powszechnej dostępności. Zajęcia te muszą być dostosowane do zainteresowań, potrzeb i możliwości dzieci i nie mogą być realizowane w ramach podstaw programowych.

11.                       Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci. Za bezpieczeństwo dzieci podczas ww. imprez odpowiada Przedszkole.

12.                       Organizacja i terminy zajęć dodatkowych, imprez plenerowych i wycieczek ustalane są przez dyrektora placówki po zasięgnięciu opinii redy pedagogicznej.

13.                       Sposób dokumentacji tych zajęć określają odrębne przepisy

 

 

§ 25.

 

1.     Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

2.     Rekrutacja dzieci do przedszkola na kolejny rok szkolny odbywa się w terminie  i w sposób określony przez organ prowadzący przedszkole.

3.     Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola na kolejny rok szkolny określa dokument „Zasady rekrutacji dzieci do przedszkoli na terenie Miasta Siedlce na rok szkolny ….” opracowane dla potrzeb elektronicznego systemu wspierającego rekrutację „vEdukacja Nabór- stanowiącym załącznik na konkretny rok szkolny do statutu.

4.     Jeśli organ prowadzący nie zmieni regulaminu rekrutacji, stosowanie regulaminu rekrutacji przedłuża się na kolejny rok.

5.     W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są:

a)     Dzieci 5 i 6-letnie objęte obowiązkiem przygotowania przedszkolnego,

b)    Dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących,

c)     Dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji.

d)    Dzieci z rodzin zastępczych i wielodzietnych

e)     Rodzeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola

6.     Komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną powołuje dyrektor przedszkola określając jej skład osobowy, harmonogram pracy oraz wyznacza jej przewodniczącego. W przypadku prowadzenia rekrutacji drogą elektroniczną, komisji nie powołuje się, wybór następuje drogą losowania, a o przyjęciach decyduje dyrektor.

7.     Rodzice dzieci raz przyjętych do przedszkola, w kolejnych latach wypełniają jedynie kartę kontynuacji edukacji na kolejny rok szkolny.

8.     Rodzic może zrezygnować z przedszkola z końcem miesiąca, składając podanie do dyrektora placówki.

9.     W szczególnych przypadkach, jeśli jest miejsce wolne w danej grupie, dyrektor może ponownie przyjąć dziecko do Przedszkola.

10. Jeśli są wolne miejsca, dyrektor może przyjąć dziecko do Przedszkola po za terminem rekrutacji, w ciągu roku szkolnego.

 

§ 26.

 

1.     Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do Przedszkola w następujących przypadkach:

a)      Zalegania z odpłatnością za przedszkole powyżej 2 okresów płatniczych, a w przypadku 5 i 6-latka podjęcie decyzji o przeniesieniu go do nieodpłatnej zerówki szkolnej;

b)     Nie zgłoszenia nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc,

c)      Nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu.

 

 

 

ROZDZIAŁ  V

 

NAUCZYCIELE  I  INNI  PRACOWNICY

 

 

§ 27.

 

1.     Dyrektor zatrudnia w Przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi               w ilości wynikającej z zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacyjnego.

 

2.     Dyrektor przedszkola ustala każdemu pracownikowi  zakres obowiązków.

 

 

 

§ 28.

 

1.     W Przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym oraz nauczyciele- terapeuci prowadzący indywidualną lub grupową pomoc psychologiczno-pedagogiczną w zależności od potrzeb dzieci.

2.     Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

3.     Nauczyciel ma prawo wyboru programu wychowania przedszkolnego, spośród programów dostępnych na rynku oraz ma prawo opracowania własnego programu. Wybrany lub opracowany program musi być zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

4.     Podstawowymi zadaniami stojącymi przed nauczycielem są:

a)      Planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,

b)     Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej określonej odrębnymi przepisami,

c)      Zapewnienie dziecku możliwości wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji  i bezpieczeństwa,

d)     Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi,

e)      Wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,

f)       Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji w ustalony przez radę pedagogiczną sposób, a  w roku poprzedzającym rozpoczęcie przez dzieci nauki w szkole, także diagnozę gotowości do podjęcia nauki w szkole.

g)      Współdziałanie z rodzicami (opiekunami prawnymi)w sprawach dotyczących wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (opiekunów prawnych) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju oraz pomoc w rozpoznaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka i ,w przypadku trudności, podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,

h)     Współpraca z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka w celu włączenia ich w działalność Przedszkola,

i)        Stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania,

j)        Odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów, itp.

k)     Współpraca ze specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną,

l)        Planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

m)   Dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,

n)     Realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,

o)     Czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,

p)     Inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,

q)     Realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z bieżących potrzeb placówki

 

 

 

 

§ 29.

 

1.     Pracownikami administracyjnymi są:

b)     główny księgowy

c)      referent ds. żywienia

 

2.     Pracownikami obsługowymi są:

a)      pomoc nauczyciela

b)     woźna oddziałowa

c)      kucharka

d)     pomoc kuchenna

e)      konserwator

 

 

§ 30.

 

1.     Do obowiązków głównego księgowego należy:

1)    Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej przedszkola zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami.

2)    Księgowość prowadzić na bieżąco i prawidłowo  sporządzać sprawozdawczość finansową.

3)    Terminowe i prawidłowe dokonywanie rozliczeń finansowych.

4)    Należycie przechowywać i zabezpieczać dokumenty księgowe, księgi rachunkowe i sprawozdania finansowe.

5)    Prowadzić gospodarkę finansową przedszkola zgodnie                            z obowiązującymi zasadami, a zwłaszcza:

a)     przestrzegać zasad rozliczeń pieniężnych i zapewnić należytą ochronę wartości pieniężnych,

b)    zapewnić pod względem finansowym prawidłowość umów zwieranych przez przedszkole,

c)     zapewnić terminowe ściąganie należności i dochodzenie roszczeń spornych,

d)    terminowo spłacać zobowiązania – pisać przelewy bankowe,

e)     sprawdzać faktury pod względem formalno-rachunkowym          i dokonywać dekretacji dowodów księgowych,

f)      ustalać i spłacać podatki i inne świadczenia o podobnym charakterze np. składki ZUS,

g)     sporządzać listy wynagrodzeń pracowniczych i innych świadczeń na rzecz pracowników jak zasiłków chorobowych, macierzyńskich itp.

h)    sprawdzać gospodarkę żywnościową przedszkola tj. raporty żywnościowe i stan magazynu żywnościowego i  środków chemicznych ,

i)       pokrywać koszty i wydatki z właściwych środków,

j)       dokonywać rozliczeń magazynów: żywnościowego i środków chemicznych,

k)    prawidłowo dysponować środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku bankowym,

l)       kontrolować legalność dokumentów.

6)    Opracowywać preliminarze i plany finansowe przedszkola.

7)    Prowadzić sprawy związane z ubezpieczeniem pracowników.

8)    Wydawać zaświadczenia pracownikom.

9)    Opracowywać zbiorcze sprawozdania finansowe i dokonywać ich analizy.

10)  Naliczać fundusz socjalny i zgodnie z obowiązującymi  przepisami

11)  Wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora, wynikające z organizacji pracy w przedszkolu         

 

 

§ 31.

 

1.     Do obowiązków referenta ds. żywienia należy:

1)   Zaopatrywanie przedszkola w żywność, sprzęt i środki czystości.

2)   Nadzorowanie sporządzania posiłków  i przydzielanie porcji żywnościowych dzieciom i personelowi.

3)   Udział przy sporządzaniu jadłospisów.

4)   Prowadzenie magazynu żywieniowego i dokumentacji magazynowej zgodnie         z obowiązującymi przepisami.

5)   Prowadzenie kasy i dokumentacji kasowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6)   Zbieranie odpłatności za przedszkole od rodziców i odprowadzanie do banku.

7)   Pobieranie z banku gotówki,

8)   Opieka nad powierzonymi mu drukami ścisłego zarachowania,

9)    Sporządzanie dziennych raportów żywieniowych.

10)  Prowadzenie dokumentacji HACCP

11) Wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora, wynikających z potrzeb organizacyjnych Przedszkola.

 

 

 

§ 32.

 

1.     Do obowiązków pomocy nauczyciela należy:

1)    Spełniać czynności opiekuńcze i obsługowe w stosunku do wychowanków  polecone przez nauczycielkę danego oddziału oraz inne wynikające z rozkładu czynności dzieci w ciągu dnia.

2)    Utrzymywać czystość w przydzielonych pomieszczeniach.

3)    Dbać o zabawki i sprzęt w sali.

4)    Pomagać nauczycielce podczas organizacji zajęć, zabaw w sali i na terenie przedszkolnym.

5)    Pomagać podczas przygotowania pomocy do zajęć,

6)    Dbać o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, pomagać im w czynnościach samoobsługowych w łazience, w czasie posiłków, ubierania i rozbierania dzieci.

7)    Wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora, wynikające         z organizacji pracy w przedszkolu.

 

 

§ 33.

 

1.     Do obowiązków woźnej  należy:

1)      Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, pomoc im w czynnościach samoobsługowych w łazience, w czasie posiłków, ubierania i rozbierania.

2)      Utrzymanie czystości i porządku w przydzielonych pomieszczeniach           i sprzętach, zgodnie z wymogami higieny przedszkolnej.

3)      Pomoc nauczycielce podczas zajęć, wycieczek lub spacerów.

4)      Nakrywanie do stołu, podawanie posiłków i sprzątanie po nich.

5)      Przygotowanie i likwidacja sprzętu do odpoczynku dzieci.

6)      Przestrzeganie przepisów BHP.

7)      Właściwe posługiwanie się sprzętem i urządzeniami służącymi do pracy.

8)      Dbanie o mienie przedszkola.

9)      Opieka nad szatnią i odpowiedzialność za właściwe jej zabezpieczenie.

10) Opieka nad powierzonymi kluczami do przedszkola w dniach dyżuru,

11) Wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy w przedszkolu.

 

 

§ 34.

 

1.     Do obowiązków kucharki należy:

1)    Przyrządzanie zdrowych i higienicznych posiłków.

2)    Przyjmować produkty z magazynu, kwitować ich odbiór w raportach żywieniowych i dbać o racjonalne ich zużycie.

3)    Utrzymywać w należytym porządku odzież ochronną,

4)    Utrzymywać w stanie używalności powierzony sprzęt kuchenny             i dbać o czystość pomieszczeń kuchennych.

5)    Brać udział w ustalaniu jadłospisów.

6)    Przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

7)    Pobierać próbki żywnościowe i odpowiednio je przechowywać.

8)    Przestrzegać zasad Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej i prowadzić dokumentację kuchenną z tym związaną

9)    Wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora, wynikające         z organizacji pracy w przedszkolu.

 

 

§ 35.

 

1.  Do obowiązków pomocy kucharki należy:

1)    Pomagać kucharce w przyrządzaniu posiłków..

2)    Utrzymywać w czystości pomieszczenia kuchenne, sprzęt i naczynia kuchenne.

3)    Dokładnie myć i wyparzać naczynia według instrukcji mycia                   i dezynfekcji.

4)    Utrzymywać w należytym porządku odzież ochronną.

5)    Przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz właściwie korzystać z urządzeń kuchennych.

6)    Przestrzegać zasad Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej.

7)    Wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora, wynikające             z organizacji pracy w Przedszkolu.

 

 

§ 36.

 

1.     Do obowiązków konserwatora należy:

1)    Dbać o stan urządzeń technicznych w Przedszkolu.

2)    Dokonywać bieżących napraw maszyn, sprzętu i urządzeń oraz zabawek przedszkolnych.

3)    Dbać o teren przedszkolny i znajdującą się tam zieleń,

4)    W czasie zimy odśnieżać i posypywać piaskiem przejścia dookoła Przedszkola,

5)    Dbać o pomieszczenia piwniczne i czystość dookoła Przedszkola.

6)    Wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora, wynikające           z organizacji pracy w placówce.

 

 

     

ROZDZIAŁ VI

 

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

 

§ 37.

 

1.     Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

2.     W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do Przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku

3.     Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego, może uczęszczać do Przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 8 lat.

4.     Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.

5.     Obowiązek, o którym mowa w ust. 4, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat. W przypadku dziecka, o którym mowa w ust. 3, obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.

6.     Dyrektor przedszkola obowiązany jest powiadomić dyrektora szkoły, w obwodzie którego mieszka dziecko, o spełnianiu obowiązku, o którym mowa w ust. 4, w tym Przedszkolu oraz zmianach w tym zakresie.

 

§ 38.

 

1.     Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci niepełnosprawne oraz niedostosowane społecznie.

2.     Przedszkole zapewnia im:

a)              Realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,

b)             W miarę swoich możliwości odpowiednie warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne,

c)              Realizację programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej,

d)             Integrację ze środowiskiem rówieśniczym

 

§ 39..

 

1.     Dziecko w Przedszkolu ma wszelkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

a)      Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

b)     Szacunku do innych jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,

c)      Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,

d)     Poszanowania jego godności osobistej, poszanowania własności,

e)      Opieki i ochrony,

f)       Partnerskiej rozmowy na każdy temat

g)      Akceptacji jego osoby,

h)     Rozwoju swoich szczególnych predyspozycji i uzdolnień.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VII

 

RODZICE

 

§ 40.

 

1.     Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

a)      Przestrzeganie niniejszego statutu;

b)     Zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,

c)      Interesowanie się rozwojem dziecka;

d)     Przyprowadzanie do Przedszkola dzieci zdrowych,

e)      Respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców;

f)       Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnioną osobę z respektowaniem godzin pracy Przedszkola;

g) Terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu;

h) Informowanie o przyczynach dłuższych nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych, chorobach zakaźnych, alergiach.

 

2.     Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są obowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.

 

§ 41.

 

1.     Rodzice i nauczyciele są zobowiązani współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

2.     Rodzice mają prawo do:

a)      Zapoznania z programem oraz zadaniami wynikającymi z koncepcji pracy przedszkola i planów pracy w danym oddziale,

b)     Uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,

c)  Uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania pomocy dziecku,

d)     Wyrażania oraz przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy Przedszkola,

e)      Wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczna poprzez swoje przedstawicielstwa i radę rodziców.

3.    Na pisemny wniosek rodzica przedszkole ma obowiązek wystawić opinię o rozwoju dziecka, w którym  rodzic jest zobowiązany podać cel wystawienia opinii.

 

 

§ 42.

 

Rodzice, za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy Przedszkola mogą otrzymać na zakończenie roku szkolnego pisemne podziękowania lub listy pochwalne od dyrektora przedszkola.

 

 

§ 43.

 

1.     Na początku roku szkolnego dyrektor organizuje spotkanie informacyjno-organizacyjne z rodzicami .

2.     Spotkania z rodzicami w grupach w celu wymiany informacji, prezentacji osiągnięć dzieci, rozwiązywania bieżących problemów, dyskusji na wybrane tematy odbywają się co najmniej dwa razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli.

3. O bieżących sprawach dotyczących społeczności i spraw przedszkolnych rodzice informowani są poprzez informacje wywieszane na tablicy ogłoszeń.

4.     Formy współpracy przedszkola z rodzicami:

a)      Zebrania ogólne i grupowe,

b)     Zebrania z radą rodziców,

c)  Konsultacje i rozmowy indywidualne z nauczycielem, dyrektorem

d)     Zajęcia otwarte,

e)      Spotkania adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,

f)       Tablica ogłoszeń i tablica dla rodziców,

g)      Wspólne imprezy i wycieczki,

h)     Inne

5.     Formy współpracy przedszkola z rodzicami wynikają z programu rozwoju placówki na dany rok szkolny oraz bieżących potrzeb.

 

 


VII  POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

 

§ 44.

 

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

§ 45.

 

1.     Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.     Przedszkole prowadzi gospodarkę finansowa i materiałową zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.

 

 

§ 46.

 

1.     Projekty zmian w statucie opracowuje Rada Pedagogiczna Przedszkola.

2.     Zmiany w statucie wprowadzane są na bieżąco w formie nowelizacji, zatwierdzonych przez Radę Pedagogiczną Przedszkola

3.     Statut ma zawsze formę tekstu jednolitego.

4.     O zmianach o których mowa w pkt.1, należy powiadomić na piśmie organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 

§ 47.

 

Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w Przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

 

§ 48.

    

1.     Statut Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Siedlcach uchwaliła Rada Pedagogiczna Uchwałą  z dnia 1 września 2011 r. w sprawie zmian w statucie i uchwalenia tekstu jednolitego statutu przedszkola.

2.     Statut wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia